Uživatelská smlouva

Tato uživatelská smlouva (dále jen "smlouva") obsahuje podmínky, za kterých autoři služeb poskytovaných na webových stránkách "AliHelper.net" (dále jen "držitel práv") poskytují zájemci nebo zájemcům (dále jen "uživatel") možnost využívat tyto služby (dále jen "služby").

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Stažením nebo kopírováním prvků služeb nebo zahájením používání služeb uživatel souhlasí s dodržováním podmínek této smlouvy.

1.2. Pokud Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, nemá právo instalovat, kopírovat ani jinak používat Služby.

1.3. Služby podléhají právní ochraně jako počítačové programy.

1.4. Veškerá práva ke Službám náleží Držiteli práv (konkrétním autorům příslušných částí), s výjimkou práv převedených touto licenční smlouvou nebo jinými smlouvami uzavřenými v souladu s platnými právními předpisy.

2. PRÁVA UŽIVATELE

2.1. V souladu s touto smlouvou získává uživatel nevýhradní právo na užívání služeb.

2.2. Používání Služeb každým Uživatelem není omezeno.

2.3. Používání Služeb Uživatelem je bezplatné.

2.4. Služby jsou Uživatelem užívány v podobě, v jaké jsou poskytovány Držitelem práv, v souladu s podmínkami, za kterých jsou poskytovány.

2.5. Tato Smlouva neuděluje Uživateli žádné právo upravovat Služby, měnit Služby, převádět práva vyplývající z této Smlouvy na jinou osobu nebo jakkoli jinak využívat Služby, které nejsou výslovně povoleny touto Smlouvou.

2.6. Uživatel by měl Služby používat v souladu s právními předpisy.

3. PRÁVA DRŽITELE PRÁV

3.1. Držitel práv má právo kdykoli jednostranně provést změny této Smlouvy, aniž by o tom informoval Uživatele, přičemž tyto změny budou závazné pro všechny Uživatele, včetně Uživatelů, kteří s podmínkami této Smlouvy dříve souhlasili.

3.2. Držitel práv má právo odepřít nebo zrušit používání Služeb (jedné Služby, několika Služeb nebo všech Služeb) jednotlivými Uživateli nebo všemi Uživateli.

3.3. Držitel práv má za předpokladu, že základní funkce Služeb budou i nadále řádně poskytovány, právo selektivně zasílat koncovým uživatelům Služby na adresy partnerů.

3.4. Držitel práv nenese žádnou odpovědnost za obsah zdrojů, ke kterým koncoví uživatelé Služeb získají přístup na adresách partnerů.** Při přechodu na tyto adresy nesou koncoví uživatelé plnou odpovědnost za své jednání sami.

3.5. Vzhledem k tomu, že Služby jsou výhradně prostředkem pro práci s informacemi, nenese Držitel práv žádnou odpovědnost za legálnost používání Služeb uživateli ani za obsah webových stránek nebo jiných informací uživatelů, v souvislosti s nimiž jsou Služby používány.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Uživatel souhlasí se zpracováním jím poskytnutých informací v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování Služeb.

4.2. Informace poskytované uživatelem držiteli práv se řídí následujícími pravidly Zásady ochrany osobních údajů.

5. DALŠÍ PODMÍNKY

5.1. Služby jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk.

5.2. Držitel práv nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (ztráty nebo ušlý zisk) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat Služby.

5.3. V případě jakýchkoli sporů vynaloží Držitel práv a Uživatel veškeré úsilí k jejich vyřešení prostřednictvím jednání.

5.4. V případě potřeby lze Držitele práv kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách.

Děkujeme vám za váš příspěvek.

Pokusíme se aplikaci vylepšit,
Takže jste se opět stali naším uživatelem

Vážíme si vaší zpětné vazby!
Určitě ji zvážíme.
Děkujeme vám, budeme vás kontaktovat
kdykoli v blízké době.
Chyba! Vaše zpráva nebyla odeslána.
Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@prmotion.ru
Napište nám
Zanechte zpětnou vazbu
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения