Kasutusleping

Käesolev kasutusleping (edaspidi "Leping") sisaldab tingimusi, mille alusel veebisaidil "AliHelper.net" pakutavate teenuste autorid (edaspidi "Õiguste valdaja") annavad huvitatud isikule või isikutele (edaspidi "Kasutaja") võimaluse neid teenuseid (edaspidi "Teenused") kasutada.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Teenuste elementide allalaadimisega või kopeerimisega või Teenuste kasutamise alustamisega nõustub kasutaja järgima lepingu tingimusi.

1.2. Kui kasutaja ei nõustu käesolevate tingimustega, ei ole tal õigust teenuseid paigaldada, kopeerida ega muul viisil kasutada.

1.3. Teenused kuuluvad arvutiprogrammidena õiguskaitse alla.

1.4. Kõik õigused teenustele kuuluvad õiguste valdajale (vastavate osade konkreetsetele autoritele), välja arvatud käesoleva litsentsilepinguga või muude kehtivate õigusaktide kohaselt sõlmitud lepingutega üle antud õigused.

2. KASUTAJA ÕIGUSED

2.1. Vastavalt käesolevale lepingule saab kasutaja mitte-eksklusiivse õiguse Teenuste kasutamiseks.

2.2. Teenuste kasutamine iga kasutaja poolt ei ole piiratud.

2.3. Teenuste kasutamine Kasutaja poolt on tasuta.

2.4. Teenuseid kasutab kasutaja sellisel kujul, nagu õiguste valdaja neid pakub, vastavalt tingimustele, mille alusel neid pakutakse.

2.5. Käesolev leping ei anna kasutajale õigust muuta teenuseid, muuta teenuseid, anda käesolevast lepingust tulenevaid õigusi üle teisele isikule ega kasutada teenuseid muul viisil, mida käesolev leping otseselt ei luba.

2.6. Teenuseid tuleb kasutajal kasutada kooskõlas seadusega.

3. ÕIGUSTE VALDAJA ÕIGUSED

3.1. Õiguste valdajal on õigus muuta käesolevat lepingut ühepoolselt ja igal ajal, ilma kasutajat teavitamata, kusjuures sellised muudatused on siduvad kõikidele kasutajatele, sealhulgas kasutajatele, kes on eelnevalt nõustunud käesoleva lepingu tingimustega.

3.2. Õiguste valdajal on õigus keelata või tühistada teenuste (ühe või mitme teenuse või kõigi teenuste) kasutamine teatud kasutajatele või kõigile kasutajatele.

3.3. Õiguste valdajal on õigus, tingimusel, et teenuste põhifunktsionaalsus on jätkuvalt nõuetekohaselt tagatud, saata teenuse lõppkasutajad valikuliselt partnerite aadressidele.

3.4. Õiguste valdaja ei vastuta nende ressursside sisu eest, millele Teenuste lõppkasutajad saavad juurdepääsu partnerite aadressidel.** Nendele aadressidele navigeerides kannavad lõppkasutajad ise täielikku vastutust oma tegevuse eest.

3.5. Kuna Teenused on üksnes vahend teabega töötamiseks, ei kanna õiguste valdaja mingit vastutust Teenuste kasutamise seaduslikkuse eest kasutaja poolt või nende veebisaitide või muu kasutaja teabe sisu eest, millega seoses Teenuseid kasutatakse.

4. TEABE PRIVAATSUS

4.1. Kasutaja annab nõusoleku tema esitatud teabe töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik teenuste osutamiseks.

4.2. Kasutaja poolt õiguste valdajale esitatud teavet reguleerib Privaatsuspoliitika.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Teenuseid osutatakse "nagu on", ilma igasuguse garantiita.

5.2. Õiguste valdaja ei vastuta mis tahes kahjude (kahju või saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad teenuste kasutamisest või mittekasutamisest.

5.3. Vaidluste korral teevad õiguste valdaja ja kasutaja kõik endast oleneva, et lahendada need läbirääkimiste teel.

5.4. Vajaduse korral võib õiguste valdajaga ühendust võtta, kasutades veebilehel avaldatud kontaktandmeid. veebilehel.

Täname teid teie panuse eest.

Me püüame rakenduse paremaks muuta,
nii et Sa jälle saada meie kasutaja

Me hindame teid teie tagasiside eest!
Seda võetakse kindlasti arvesse.
Aitäh, me võtame teiega ühendust
igal ajal varsti.
Viga! Teie sõnumit ei saadetud.
Palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@prmotion.ru
Kirjutage meile
Jäta tagasiside
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения