Umowa użytkownika

Niniejsza umowa użytkownika (zwana dalej "Umową") zawiera warunki, na jakich autorzy usług świadczonych na stronie internetowej "AliHelper.net" (zwani dalej "Właścicielem praw") zapewniają zainteresowanej stronie lub stronom (zwanym dalej "Użytkownikiem") możliwość korzystania z tych usług (zwanych dalej "Usługami").).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Pobierając lub kopiując elementy Usług lub rozpoczynając korzystanie z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Umowy..

1.2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, nie ma prawa instalować, kopiować ani w inny sposób korzystać z Usług..

1.3. Usługi podlegają ochronie prawnej jako programy komputerowe..

1.4. Wszelkie prawa do Usług należą do Posiadacza praw (poszczególnych autorów odpowiednich części), z wyjątkiem praw przeniesionych na mocy niniejszej umowy licencyjnej lub innych umów zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

2. PRAWA UŻYTKOWNIKA

2.1. Zgodnie z niniejszą Umową, Użytkownik otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z Usług..

2.2. Korzystanie z Usług przez każdego Użytkownika nie jest ograniczone.

2.3. Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest bezpłatne.

2.4. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika w formie, w jakiej są dostarczane przez Posiadacza praw, zgodnie z warunkami, na jakich są dostarczane..

2.5. Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnego prawa do modyfikowania Usług, zmieniania Usług, przenoszenia praw wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną osobę lub korzystania z Usług w jakikolwiek inny sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie..

2.6. Usługi powinny być wykorzystywane przez Użytkownika zgodnie z prawem..

3. PRAWA POSIADACZA PRAW

3.1. Posiadacz praw ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie jednostronnie i w dowolnym momencie, bez informowania Użytkownika, przy czym takie zmiany będą wiążące dla wszystkich Użytkowników, w tym Użytkowników, którzy wcześniej wyrazili zgodę na warunki niniejszej Umowy..

3.2. Posiadacz praw ma prawo do wstrzymania lub wycofania korzystania z Usług (jednej Usługi, kilku Usług lub wszystkich Usług) przez poszczególnych Użytkowników lub przez wszystkich Użytkowników..

3.3. Posiadacz praw, pod warunkiem, że podstawowa funkcjonalność Usług jest nadal prawidłowo świadczona, ma prawo do selektywnego wysyłania użytkowników końcowych Usługi na adresy partnerów..

3.4. Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zasobów, do których użytkownicy końcowi Usług uzyskują dostęp pod adresami partnerów.** Przechodząc pod te adresy, użytkownicy końcowi ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania..

3.5. Ponieważ Usługi są wyłącznie środkiem do pracy z informacjami, Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za legalność korzystania z Usług przez Użytkownika ani za zawartość stron internetowych lub innych informacji Użytkownika, w związku z którymi Usługi są wykorzystywane..

4. PRYWATNOŚĆ INFORMACJI

4.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług..

4.2. Informacje przekazywane Posiadaczowi praw przez Użytkownika są regulowane przez Politykę prywatności.

5. INNE WARUNKI

5.1. Usługi są świadczone "w stanie, w jakim się znajdują", bez żadnych gwarancji..

5.2. Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (straty lub utracone zyski) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług..

5.3. W przypadku jakichkolwiek sporów, Posiadacz praw i Użytkownik dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w drodze negocjacji..

5.4. W razie potrzeby można skontaktować się z Właścicielem praw, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej.

Dziękujemy za Twój wkład.

Postaramy się ulepszyć aplikację,
więc ponownie zostań naszym użytkownikiem

Doceniamy Twoją opinię!
Z pewnością weźmiemy ją pod uwagę.
Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą
wkrótce.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy o kontakt poprzez по email: info@prmotion.ru
Napisz do nas
Zostaw opinię
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения